panel

Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief

19feb

Deze week maakte het demissionair kabinet bekend dat ze de komende 2,5 jaar €8,5 miljard extra zullen investeren in het onderwijs. De coronacrisis laat diepe sporen na, zo hebben veel leerlingen (forse) leerachterstanden opgelopen. Daarnaast heeft het emotionele welbevinden en de sociale ontwikkeling van leerlingen te lijden gehad. Tot slot hebben de schoolsluitingen een negatief effect gehad op onder meer de kansengelijkheid. Daarom heeft het kabinet een Nationaal Programma Onderwijs aangekondigd, met als doel de opgelopen achterstanden zo snel mogelijk in te halen en verdere achterstanden te voorkomen.

Een bijbehorend doel is dat de interventies die worden ingezet een duurzaam effect hebben. Er moet toegegroeid worden naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs, waarbij ook positieve ervaringen uit de coronacrisis zullen worden benut. Het programma biedt perspectief voor het ontwikkelen van het onderwijs, waarbij een basis wordt gevormd voor structurele verbeteringen.

Scholen brengen voor de zomervakantie van 2021 de cognitieve, executieve en sociale achterstanden van hun leerlingen vanwege corona, in beeld. Op basis van deze analyse stelt elke school een Schoolscan op: een meerjarenplan, passend bij lokale situatie, gebruik makend van effectieve interventies. De interventies kunnen worden gekozen uit een menukaart die opgesteld zal worden door de overheid. 

Schoolteams en leraren hebben een belangrijke stem in de Schoolscan en ook de MR zal moeten instemmen. Nadat het schoolbestuur het plan heeft vastgelegd zal het voorgelegd worden aan de gemeente. De gemeente maakt een analyse van de opgelopen vertragingen en brengt alle plannen van de scholen in kaart. Zij krijgen middelen van de overheid om aanvullende begeleiding of kennisdeling te bieden ter ondersteuning aan de scholen, met name voor scholen met extra uitdagingen. 

In het schooljaar 2021-2022 zal gestart worden met de uitvoering van het School Programma. Scholen zullen in de uitvoering moeten samenwerken met samenwerkingsverbanden, de gemeente en andere organisaties. Externe partijen mogen worden ingeschakeld, daarbij is essentieel dat aangesloten wordt bij wat leerlingen nodig hebben en dat de regie en verantwoordelijkheid bij school ligt. Scholen houden zicht op de ontwikkeling van de kinderen en stellen het plan eventueel bij. De verantwoording wordt vastgelegd in het jaarverslag. De overheid zal in kaart brengen of interventies daadwerkelijk werken en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de resultaten die uit de leerlingvolgsystemen naar voren komen.  

Naast de middelen die door de overheid beschikbaar worden gesteld, is er ook een pakket van maatregelen opgesteld. Deze heeft als kern: meer en/of effectievere en meer gerichte onderwijstijd. 

  • Er zal een kenniscommunity worden ingericht, waar scholen terecht kunnen voor kennis over (en ondersteuning bij) wat werkt. 
  • In 2021 zal er opnieuw een subsidieregeling komen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s en de reeds toegekende subsidies kunnen tot het eind van het kalenderjaar ingezet worden. De subsidieregeling Extra handen in de klas zal worden uitgebreid. 
  • De mogelijkheid tot een verlengde leerroute (ipv blijven zitten) wordt onderzocht. 
  • Er worden middelen vrijgemaakt om extra hulp in de klas in te schakelen. 
  • Er wordt gezorgd voor training van leraren(teams) en schoolleiders. Denk aan coaching-on-the-job voor leraren en lerarenteams zodat zij leerlingen effectief kunnen ondersteunen. Ook schoolleiders kunnen ondersteunende coaching of training krijgen om leraren en lerarenteams goed te begeleiden. 
  • Er komt expertondersteuning voor scholen: scholen met extra uitdagingen of andere risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs zullen deelnemen aan een ondersteuningsprogramma. Zij worden geholpen bij het opstellen van hun meerjarenplan en krijgen ondersteuning van experts bij het implementeren van dit plan. 
  • Er komt extra inzet van expertise vanuit de bestaande zorgstructuren op scholen en binnen samenwerkingsverbanden, onder andere voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
  • Er komt extra inzet om komende jaren op school het gesprek aan te gaan met leerlingen over het welbevinden en het versterken van hun veerkracht.
  • Er is aandacht voor het bevorderen van kansengelijkheid en het beperken van de gevolgen van kansenongelijkheid. 

De volledige bijlage, met daarin de aanpak van het Nationaal Programma Onderwijs is hier te vinden. Heb je vragen over het Nationaal Programma Onderwijs, wil je hulp bij het opstellen van een brede analyse of het opstellen van een School Programma? Neem dan contact met ons op.. 

Nationaal Programma Onderwijs

Afbeelding: Samenhang Nationaal Programma Onderwijs. 

Bron: Bijlage Nationaal Programma Onderwijs Funderend Onderwijs. 

Geef een reactie

ZIEN in de Klas © 2021, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly