Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden, hierna te noemen “Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

  • ZIEN in de Klas B.V.: vertegenwoordigd door de directie;
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie ZIEN in de Klas B.V. een overeenkomst aangaat;
  • Begeleidingsafspraken: de afspraken tussen ZIEN in de Klas B.V. en opdrachtgever over de dienstverlening die in het komende schooljaar ten behoeve van de opdrachtgever wordt verricht;
  • Offerte: aanbieding van een product tegen een vaste prijs;
  • Overeenkomst: een door beide partijen ondertekende offerte;
  • Onder ‘begeleider’ wordt verstaan, de psycholoog, orthopedagoog, interim Ib-er oftewel medewerker van ZIEN in de Klas B.V., die werkzaamheden verricht voor ZIEN in de Klas B.V..

2. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden maken deel uit van alle mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van ZIEN in de Klas B.V. en de opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van de opdrachtgever wordt door ZIEN in de Klas B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbieding en totstandkoming van overeenkomsten

De offertes van ZIEN in de Klas B.V. zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij ten behoeve van een offerte alle informatie die van belang is voor de opzet en uitvoering van een overeenkomst heeft verstrekt. De opdrachtgever ontvangt per e-mail een link naar de offerte waarin het aantal begeleidingsuren en het tarief vermeld wordt dat in rekening zal worden gebracht. De directie van de school accordeert de offerte online of stuurt één voor akkoord geprint en getekend exemplaar per post naar ZIEN in de Klas B.V.. Het begeleidingstraject kan na accordering van de offerte gestart worden. Indien in de offerte de naam van een medewerker van ZIEN in de Klas B.V. is opgenomen, is ZIEN in de Klas B.V. gerechtigd om, na overleg met de opdrachtgever, een andere gekwalificeerde medewerker de werkzaamheden (mede) te laten uitvoeren, indien dit voor de uitvoering van de begeleidingsafspraak noodzakelijk is, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de offerte.

4. Uitvoering van de overeenkomst: Projectplan

Projectplan: in dit plan, opgesteld door de directeur/intern begeleider samen met de onderwijskundig adviseur van ZIEN in de Klas B.V., staan de wederzijdse afspraken, die nagekomen dienen te worden.

Plaats onderzoeken en begeleiding: alle begeleidingsafspraken vinden plaats op de school. ZIEN in de Klas B.V. spant zich in de dienstverlening naar beste inzicht en vermogen en binnen de afgesproken termijnen te leveren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. De overeenkomst wordt vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitgevoerd. 

Beroepsethiek: wij houden ons aan de beroepscode, herzien in 2021 door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (N.V.O.). De beroepscode geeft gedragsregels voor het professioneel handelen van de beroepsgroep. Wij noemen een aantal punten:

  • Wij werken binnen de grenzen van onze deskundigheid.
  • Wij handelen professioneel, met respect voor de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de gelijkwaardigheid van de cliënt. Het verstrekken van gegevens aan derden, op naam, geschiedt slechts met (schriftelijke) toestemming van de cliënt. De cliënt of wettelijke vertegenwoordiger(s) van een minderjarige cliënt, heeft recht op inzage in zijn dossier. Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan de medewerker van ZIEN in de Klas B.V. vragen om het dossier te wijzigen of om uw visie toe te voegen aan het dossier (WGBO).
  • De verslagen van onderzoeken zijn maximaal 2 jaar geldig en worden 20 jaar bewaard in het archief. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.
  • ZIEN in de Klas B.V. kan aansprakelijk gesteld worden voor het geven van een verkeerd advies. Hierbij is het maximum van het aansprakelijk gestelde bedrag ter hoogte van de kosten van de diensten die zijn geleverd.

5. Workshops/Training/Leergang (open inschrijving)

Bevestiging deelname 
Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt ZIEN in de Klas een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de klant. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de leergang en/of training en/of workshop. 

Facturatie 
De factuur wordt in de week voor aanvang van de leergang en/of training en/of workshop verzonden. De factuur wordt naar het factuuradres verzonden zoals vermeld op het inschrijfformulier. De klant is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van de klant de kosten voor haar rekening neemt, ontslaat dat de klant niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling. 

ZIEN in de Klas laat circa een maand voor aanvang weten of de leergang en/of training/workshop doorgang zal hebben en zal de klant belangrijke informatie ontvangen met betrekking tot de deelname. Als ZIEN in de Klas genoodzaakt is de leergang en/of training en/of workshop op een later moment door te laten gaan, kan de klant kosteloos annuleren.

Annuleren
Ziek kopje 11. Annulering en Wijziging van deze algemene voorwaarden. 

6. Verplichtingen

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die nodig zijn voor het, conform de afgesproken planning, uitvoeren van de begeleidingsafspraak, tijdig in bezit van ZIEN in de Klas B.V. zijn. Verder moet kunnen worden gerekend op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers uit de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever benadert de begeleider/medewerkers niet actief voor samenwerking of een vorm van dienstbetrekking buiten ZIEN in de Klas B.V. om. De opdrachtgever neemt geen begeleiders/medewerkers van ZIEN in de Klas B.V. in (loon)dienst. Deze afspraak geldt tijdens en gedurende de periode van één jaar na afloop van het contract tussen opdrachtgever en ZIEN in de Klas B.V.. Houdt opdrachtgever zich niet aan deze afspraak dan betaalt opdrachtgever aan ZIEN in de Klas B.V. een vergoeding van €25.000,-.

7. Wijzigingen en aanvullingen

Zodra tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat zich omstandigheden voordoen die naar het oordeel van ZIEN in de Klas B.V. aanpassing van de afspraak nodig maken, dan treedt ZIEN in de Klas B.V. direct in overleg met de opdrachtgever. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de voorwaarden, gelden alleen als zij schriftelijk door ZIEN in de Klas B.V. zijn vastgelegd en hebben slechts betrekking op die overeenkomst.

8. Prijzen

Jaarcontract: wij werken met vaste tarieven. Alle prijzen van ZIEN in de Klas B.V. zijn exclusief B.T.W. en excl. reiskosten. Een eventuele vrijstelling voor B.T.W. wordt expliciet vermeld in de overeenkomst. De prijzen zijn gebaseerd op de door ZIEN in de Klas B.V. geschatte hoeveelheid werkuren die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

Meerwerk zal in rekening worden gebracht op basis van het aantal extra gewerkte uren conform het bij ZIEN in de Klas B.V. geldende tarief. Indien na de overeenkomst de kosten van lonen, belastingen, materialen, tarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen dan kunnen deze kosten worden doorberekend, ook al geschieden deze als gevolg van reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden.

9. Betaling

In de overeenkomst wordt bepaald of de betaling ineens geschiedt dan wel in termijnen wordt voldaan. Alle aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting, inhouding of verrekening binnen 15 dagen na dagtekening (zie overeenkomst) worden voldaan. De opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens ZIEN in de Klas B.V. op te schorten. Nadat de betalingstermijn is afgelopen sturen wij u een betalingsherinnering, wanneer uw betaling nog niet door ons is ontvangen. Hiervoor berekenen wij (25 Euro) administratiekosten. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te zijn.

10. Vertrouwelijkheid

Partijen zijn over en weer jegens elkaar geheimhouding verplicht van wederzijdse bedrijfsaangelegenheden waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben genomen. Deze geheimhoudingsplicht duurt voort ook na beëindiging van de overeenkomst. Daarnaast staan partijen er jegens elkaar voor in dat door hen ingeschakelde derden een zelfde geheimhoudingsplicht wordt opgelegd. Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt, vooraf of tijdens de cursus/sessies en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door ZIEN in de Klas B.V. vertrouwelijk behandeld. NAW gegevens zullen beschermd worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor interne administratie en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan binnen het onderwijs of certificering noodzakelijk is. 

11. Annulering en wijziging

Indien het voor een begeleider door overmacht onmogelijk is een begeleidingsafspraak uit te voeren zal ZIEN in de Klas in goed overleg de begeleidingsafspraak in hetzelfde schooljaar naar een ander tijdstip verplaatsen. Lukt dit niet, dan gaan de uren mee naar het
volgende schooljaar. Indien een begeleidingsafspraak geen doorgang vindt door toedoen van de opdrachtgever komen de betreffende begeleidingsuren te vervallen.

Trainingen/Workshops/Leergang:
Annuleren kan per e-mail plaatsvinden. Bij annulering tot 5 weken voorafgaand aan de leergang en/of training en/of workshop is de klant €50 verschuldigd voor de gemaakte administratiekosten.
Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de leergang en/of training en/of workshop is de klant het volledige bedrag verschuldigd. Wel kan er in onderling overleg een vervangende deelnemer van dezelfde school en/of bestuur deelnemen zonder meerkosten. Ook kan in overleg besloten worden de leergang en/of training en/of workshop op een later moment te volgen.

ZIEN in de Klas laat circa een maand voor aanvang weten of de leergang en/of training/workshop doorgang zal hebben en zal de klant belangrijke informatie ontvangen met betrekking tot de deelname. Als ZIEN in de Klas genoodzaakt is de leergang en/of training en/of workshop op een later moment door te laten gaan, kan de klant kosteloos annuleren.

ZIEN in de Klas heeft het recht om wijzigingen in de cursusleiding aan te brengen. De 
deelnemer kan aan deze wijziging geen rechten ontlenen om de inschrijving te annuleren. Indien het voor een begeleider (trainer) door overmacht onmogelijk is een training/workshop/leergang uit te voeren zal ZIEN in de Klas in eerste instantie op zoek gaan naar een vervangende begeleider (trainer). Lukt dit niet, dan zal er in goed overleg, gezocht worden naar een alternatieve oplossing. 

12. Vervanging bij ziekte en dergelijke

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betrokken medewerker van ZIEN in de Klas B.V. als gevolg van ziekte of andere omstandigheden niet in staat is de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten, dan zorgt ZIEN in de Klas B.V. tijdig voor vervanging.

13. Aansprakelijkheid

ZIEN in de Klas B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de begeleidingsactiviteit mocht lijden. Op deze aansprakelijkheidsuitsluiting zal ZIEN in de Klas B.V. geen beroep doen in geval de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van ZIEN in de Klas B.V.. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ZIEN in de Klas B.V., zal de opdrachtgever ZIEN in de Klas B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de begeleidingsactiviteiten en zal hij ZIEN in de Klas B.V. alle schade vergoeden die ZIEN in de Klas B.V. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

14. Evaluatie

Elke begeleidingsactiviteit wordt geëvalueerd. Afhankelijk van de aard van de activiteit vindt evaluatie plaats aan het einde van het schooljaar en/of na afloop van de activiteit. 

15. Auteurs- en publicatierecht

Het auteurs- en publicatierecht op het door ZIEN in de Klas B.V. ter beschikking gestelde materiaal berust bij ZIEN in de Klas B.V.. De opdrachtgever krijgt het recht op gebruik hiervan binnen het kader van de begeleidingsafspraak. 

16. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de activiteit aan ZIEN in de Klas B.V. schriftelijk te worden gemeld. Als een klacht van de opdrachtgever tijdig is gemeld en terecht is, dan zal ZIEN in de Klas B.V. de gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. Door herstel is ZIEN in de Klas B.V. ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten. Punten van kritiek dienen in eerste instantie met de uitvoerder van de begeleidingsactiviteit te worden opgenomen. Als dit overleg niet leidt tot overeenstemming, dan kan de klacht telefonisch of schriftelijk gemeld worden bij Jeske Brouwer van ZIEN in de Klas B.V.. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd. Zo spoedig mogelijk volgt een bespreking tussen klager en de directie om te trachten in onderling overleg de klacht op te lossen. De klacht en de overeengekomen wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van vastgestelde termijn van vijf jaar bewaard. 

17. Voortijdige beëindiging overeenkomst

Overeenkomsten kunnen niet voortijdig worden beëindigd. In geval van surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever zullen alle overeenkomsten van rechtswege met onmiddellijke ingang zijn ontbonden en zijn alle vorderingen van ZIEN in de Klas B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. Bij verzuim van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van ZIEN in de Klas B.V. op de opdrachtgever (eveneens) onmiddellijk en volledig opeisbaar, is ZIEN in de Klas B.V. bevoegd tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en heeft ZIEN in de Klas B.V. voorts recht op schadevergoeding.

18. Geschillen

Als door of naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden een geschil rijst tussen de opdrachtgever en ZIEN in de Klas B.V., dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Als het geschil hierdoor niet wordt opgelost, kan de opdrachtgever een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO. Dit College bepaalt of de klacht ontvankelijk is en toetst de klacht aan de beroepscode (2021) van de NVO.