Algemene Voorwaarden Producten

Artikel 1 Definities

1.1 ZIEN in de Klas: Uitgeverij Leren Lukt B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3604 BB) Maarssen aan de Straatweg 2a, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76992063. 

1.2 Voorwaarden: Algemene Voorwaarden Producten; deze algemene voorwaarden van ZIEN in de Klas, waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden van ZIEN in de Klas B.V.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ZIEN in de Klas zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te raadplegen via: www.zienindeklas.nl.  

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van wat in deze Voorwaarden is bepaald, kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Overige bepalingen blijven onverkort van kracht.

Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van ZIEN in de Klas zijn vrijblijvend en ZIEN in de Klas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ZIEN in de Klas. ZIEN in de Klas is gerechtigd (gemotiveerd) bestellingen te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ZIEN in de Klas dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 Prijzen en betalingen 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden per direct via iDeal, of pin, of via een factuur binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van ZIEN in de Klas.

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt u een betalingsherinnering, die u wordt geacht binnen vijftien (15) dagen te voldoen. Bij overschrijding van deze tweede termijn bent u in verzuim en bent u vanaf die dag administratiekosten verschuldigd à € 25. Indien ZIEN in de Klas zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn. Daarnaast houdt ZIEN in de Klas de bevoegdheid om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ZIEN in de Klas gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.6.a Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ZIEN in de Klas.

4.6.b Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting, is ZIEN in de Klas gerechtigd op een termijn van drie (3) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, bent u gerechtigd

binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de licentie te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 

Artikel 5 Levering

5.1 Leverbare producten worden gewoonlijk binnen twee (2) werkdagen verstuurd, tenzij ZIEN in de Klas redenen heeft niet tot levering over te gaan of er in overleg met ZIEN in de Klas anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

5.2 Niet leverbare producten worden, na bestelling, voor u in nota gehouden. Zodra een product leverbaar wordt,  worden de op voorhand geplaatste bestellingen uitgeleverd.

5.3. Bij bestelling voor klanten buiten Nederland en België, dient u de factuur geheel te betalen, alvorens verzending van de producten plaatsvindt.

Artikel 6. Verzendkosten

6.1 Voor pakketpost en brievenbuspost binnen Nederland met een factuurbedrag lager dan € 35,– wordt een bijdrage in de verzendkosten gerekend van respectievelijk € 6,95 en € 4,20

6.2 Voor een bestelling van de Wijzer in Onderwijsbehoeften, de Wijzers in Executieve Functies en de Wijzer in Mindset met een factuurbedrag lager dan € 35,-, wordt een bijdrage in de verzendkosten gerekend van € 1,95.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ZIEN in de Klas geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

7.2 ZIEN in de Klas garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan ZIEN in de Klas te melden.

8.2 Indien is aangetoond dat u de producten beschadigd of niet in goede orde heeft ontvangen, heeft ZIEN in de Klas de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering aan ZIEN in de Klas te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Door ZIEN in de Klas wordt uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen nadat het product in goede orde (onbeschadigd) is ontvangen, de eventueel reeds ontvangen betaling terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Producten die door retourzending zijn beschadigd, worden niet gecrediteerd.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ZIEN in de Klas, dan wel tussen ZIEN in de Klas en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ZIEN in de Klas, is ZIEN in de Klas niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ZIEN in de Klas.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft ZIEN in de Klas in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ZIEN in de Klas gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ZIEN in de Klas kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Wanneer door ZIEN in de Klas gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ZIEN in de Klas deze Voorwaarden soepel toepast.

11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ZIEN in de Klas in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ZIEN in de Klas vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.3 ZIEN in de klas is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.