Onderwijsadvies

Onderwijsadvies van ZIEN in de Klas

ZIEN in de Klas richt zich op het meebouwen aan een sterke basis binnen de klas en de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Binnen ons werk kijken we samen naar wat leerlingen wél kunnen en werken we aan een optimale basisondersteuning.

In onze werkwijze onderscheiden wij ons door onze kennis van het onderwijs, zowel in theorie als in de praktijk. Dat komt onder andere tot uiting in de praktische en haalbare adviezen die we geven. We zijn flexibel en komen zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de school. Wij zijn betrokken en laagdrempelig, werken altijd op maat en zijn generalisten. De uitgangspunten van het handelingsgerichte werken staan centraal en daarnaast vormen ook de principes van het oplossingsgerichte werken een basis in ons werk. Wij zoeken samen met de school naar een manier van werken die voor iedereen plezierig en effectief is.

Wat wij bieden

Werkwijze (vaste) schoolbegeleider op een school
Om de ontwikkeling van de leerlingzorg in de school optimaal te ondersteunen, werken wij bij voorkeur met een jaarcontract dat we samen met de school opstellen. Zo kunnen we een vaste adviseur/orthopedagoog beschikbaar stellen die op vaste dagdelen in de school aanwezig is. Hierdoor bespaart de school kosten en kan er kwaliteitswinst worden geboekt. De schoolbegeleider kan al in een vroeg stadium meedenken, waardoor snel in kaart gebracht wordt wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn en waar de ondersteuningsbehoeften van een leraar liggen.

Scholen geven voorafgaand aan een traject aan wat ze zoeken in een schoolbegeleider. Wij maken een goede match tussen de school en de begeleider. Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats zodat de school kan kijken of er een ‘klik’ is en of er vertrouwen is in een prettige samenwerking.

Werkzaamheden schoolbegeleider
In onze schoolbegeleiding bieden we uiteenlopende diensten aan, hier lees je een aantal werkzaamheden waar je aan kunt denken. Is jullie vraag net even anders of werken jullie liever samen op basis van een losse vraag. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. 

 • Oplossingsgerichte consultatiegesprekken;
 • Handelingsgerichte diagnostiek  (onderzoek / observatie/ PDO / kindgesprek);
 • Deelname aan Zorg Advies Team / Zorg Breedte Overleg / School-Ondersteuningsteam;
 • Implementeren en/of verder ontwikkelen van handelingsgericht werken (denk bijvoorbeeld aan een goed lopende ondersteuningsstructuur);
 • Ondersteuning bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven;
 • Workshops / training geven
 • Coaching 
 • Psycho-educatie (aan leraren, ouders en leerlingen);

Wanneer de onderwijs- of ondersteuningsbehoeften van een leerling voor school of ouders onvoldoende helder zijn, kan het wenselijk zijn om nader psychologisch onderzoek bij een leerling te verrichten. Naar aanleiding van een consultatiegesprek met de leraar en/of een intakegesprek met ouders en school wordt vastgesteld of en wat voor onderzoek nodig is. Vervolgens wordt besproken hoe het traject eruit zal zien. Je kan hierbij denken aan onderzoek naar:

 • De cognitieve capaciteiten;
 • De didactische vorderingen (bij o.a. technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen);
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • Werkhouding (bijvoorbeeld concentratie, motivatie);
 • Gedrag.

Hoe kan een traject eruit zien?
We werken bij ZIEN in de Klas op maat, waarin we altijd met ouders/school zullen afstemmen over de te nemen stappen.

Tijdens de intakefase staat het verzamelen van informatie centraal. Ouders en school vullen een intake- of consultatieformulier in via ons ZIEN Portaal en er volgt een intakegesprek. Voor de orthopedagoog/psycholoog (diagnost) van ZIEN in de Klas is het belangrijk om goed zicht te hebben op de hulpvragen en zienswijze van ouders en school. Op basis van de verkregen informatie maakt de diagnost een onderzoeksplan waarna de onderzoeksfase van start zal gaan. Het onderzoek zal meestal in één of twee ochtenden plaatsvinden op de school van de leerling in zijn/haar vertrouwde omgeving. Er kan in overleg ook voor gekozen worden om het onderzoek op het kantoor van ZIEN in de Klas uit te voeren.

Als het onderzoek heeft plaatsgevonden, zal de diagnost vervolgens de onderzoeksgegevens uitwerken, bespreken met een collega en een conclusie met advisering op maat formuleren. We streven ernaar om twee weken na het onderzoek de terugkoppeling met ouders en school plaats te laten vinden. Hierbij worden ouders altijd eerst geïnformeerd over de gegevens uit het onderzoek, waarna er een gesprek met school samen wordt gepland. In dit gesprek worden de onderzoeksgegevens gedeeld en samen met alle betrokkenen nagedacht over concrete doelen voor de komende periode. 
Na het gesprek wordt het verslag, waarin de onderzoeksgegevens en de doelen/adviezen terug te lezen zijn, gedeeld.

Bij ZIEN in de Klas zien werken wij graag samen vanuit het handelingsgericht werken aan schoolsucces. Wij zien het handelingsgericht werken als basis voor goed onderwijs en de begeleiding van leerlingen. De zeven vaste uitgangspunten vormen de basis van onze begeleiding. De kern is dat we nadenken over wat de leerling, in deze context nodig heeft, waarbij we een constructieve samenwerking met alle betrokkenen nastreven. Elke school geeft dit op zijn eigen manier vorm. Wij denken graag mee in een aanscherping van de werkwijze en een volgende verdiepende stap. Concreet kan gedacht worden aan: het vormgeven van een sterke ondersteuningsstructuur, werken met groepsplannen in het kader van planmatig werken, groeps- en leerlingbesprekingen vormgeven, samenwerken met ouders en het voeren van effectieve gesprekken met leerlingen. 

Soms heb je voor bepaalde werkzaamheden een orthopedagogische blik nodig, wij denken dan graag met jullie mee. Bijvoorbeeld:

 • Deelname aan Zorg Advies Team / Zorg Breedte Overleg / School-Ondersteuningsteam;
 • (Tweede) deskundigheidsverklaringen (TLV of Arrangement)
 • Vormgeving van de OPP’s, het handelingsgericht werken met OPP’s en het opstellen van OPP’s in samenspraak met de mentor/coach/leerlingbegeleider.

Het coachingsaanbod van ZIEN in de Klas is divers. We hebben ervaren coaches die individueel kunnen coachen en gevraagd kunnen worden voor teamcoaching. Met coaching op maat draagt ZIEN in de Klas bij aan een professionele leercultuur bij jullie op school. Hierbij staat altijd de hulpvraag of ondersteuningsbehoefte van de leerkracht centraal. We gaan op een oplossingsgerichte wijze in gesprek. Samen analyseren we wat goed gaat om op deze manier een oplossing te vinden. Lees meer over coaching op onze coachingspagina

Onze ervaren organisatie adviseurs, verandermanagers en schoolleiders weten scholen en besturen te inspireren en motiveren om de beste versie van zichzelf te worden binnen alle lagen van de organisatie. Wij helpen bestuurders, schoolleiders en teamleden hun eigen kracht te ontdekken en te benutten. Dit doen wij door aan te sluiten bij de vragen van het bestuur en/ of de school. Iedere organisatie en iedere school is namelijk uniek en vraagt om een aanpak op maat. Lees meer over onze trajecten op de volgende pagina.  

Interesse?

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden, neem vrijblijvend contact met Annemieke Bregman op via a.bregman@zienindeklas.nl of via 030-2437682.