Intelligentieonderzoek

Beter zicht op de mogelijkheden van uw zoon of dochter?

ZIEN in de Klas biedt de kans om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren voor uw zoon of dochter. Zo’n onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd om een breder inzicht te krijgen in de cognitieve mogelijkheden van het kind. Hierdoor kunnen waardevolle inzichten worden verkregen over hoe ouders, maar ook de school het kind het beste kunnen ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.

Hoe werkt het?

Een intelligentieonderzoek kan onderdeel zijn van onze handelingsgerichte diagnostiek. Vanuit ZIEN in de Klas kunnen wij intelligentie onderzoeken afnemen bij peuters, kleuters, basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Wij vinden het echter per situatie belangrijk om te kijken of een intelligentieonderzoek van meerwaarde én passend is.

Er zijn verschillende routes voor het bekostigen van een (intelligentie)onderzoek. Veelal komen de aanvragen voor een onderzoek bij ons binnen via school. School zal altijd samen met ouders kijken of de aanvraag van een onderzoek passend is én of het mogelijk is voor school om dit te bekostigen. Indien jullie in overleg samen voor de aanvraag van een onderzoek kiezen, kan school een aanvraag indienen via ons ZIEN-portaal, school koppelt jullie als ouders ook aan de aanvraag. Om het traject zo doelgericht en passend mogelijk te maken wordt er vooraf een intakevragenlijst (via het ZIEN-portaal vaak via de route ‘Algemeen Psychologisch Onderzoek’) ingevuld door school en ouders. Aanvullend wordt, in het meest wenselijke geval, een intakegesprek gevoerd samen met de leerkracht en met ouders. Het is ook mogelijk om als ouders een onderzoek bij ons aan te vragen. In dat geval kun je telefonisch contact opnemen met ons of een mail sturen naar info@zienindeklas.nl, dan denken we met jullie mee wat passend is.

Bij ZIEN in de Klas hebben wij beschikking over verschillende soorten onderzoeksmiddelen om de cognitieve, leer- en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk in kaart te brengen. Eén van de veelgebruikte onderzoeksmiddelen is de afname van een intelligentieonderzoek. Per leeftijdscategorie en situatie kiezen wij een passende intelligentietest. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, vraagstelling en doel wordt bepaald welke test het meest geschikt is.

Er zijn veel verschillende omschrijvingen van het begrip intelligentie. Hierbij is het van belang te benadrukken dat er geen simpel antwoord te geven is op de vraag wat intelligentie nu is, aangezien het veelomvattend is.  De afname van een intelligentietest zegt ons meer over hoe iemand problemen kan analyseren en oplossen en geeft een indruk van andere vaardigheden, zoals aangeleerde kennis, begrip en inzicht. Het heeft te maken met hoe je de wereld om je heen kunt begrijpen en met verschillende situaties in jouw omgeving om kan gaan. Een intelligentie test bevat verschillende vragen en opdrachten die zowel aangeleerde kennis, als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden meet. Eén van onze meest gebruikte onderzoeksinstrumenten is de WISC-V.

Om een beeld te krijgen van de cognitieve capaciteiten van een kind kan de WISC-V worden afgenomen. Dit is een gestandaardiseerde intelligentietest voor kinderen van 6-16;11 jaar, waarbij kinderen vergeleken worden met leeftijdsgenoten. De test bestaat uit verschillende onderdelen die resulteren in dagscores met een betrouwbaarheidsinterval over het totaal IQ en daarnaast vijf indexscores. De dagscore is het niveau dat een kind heeft laten zien op het moment van afname. Het betrouwbaarheidsinterval geeft weer hoe dit niveau kan variëren en geeft het betrouwbaarste beeld over de indruk van het functioneren van een kind op de verschillende indexen.

Een intelligentieonderzoek resulteert in een algemene niveaubepaling, waardoor er meer zicht is op wat een kind nodig heeft binnen het onderwijs en vooral ook binnen zijn eigen groep met zijn of haar leerkracht. De bevindingen vanuit een intelligentieonderzoek kunnen meer vertellen over de sterke kanten van een kind, maar daarnaast ook met welke vaardigheden een kind meer moeite heeft en op welke manier deze het best ondersteund kunnen worden.

De bevindingen vanuit het onderzoek geven meer zicht op hoe school samen met ouders en kind het onderwijs het beste vorm kan geven, zodat het kind er optimaal van kan profiteren. Het doen van onderzoek geeft een beter beeld van de (onderwijs)behoeften van het desbetreffende kind, zodat de begeleiding van de leerkracht hierop afgestemd kan worden en waar mogelijk samen met ouders bekeken kan worden hoe zij onderwijsondersteunend kunnen zijn.

Natuurlijk is alleen het doen van intelligentieonderzoek (zoals bijvoorbeeld een WISC-V-NL-afname) onvoldoende om een volledig totaalbeeld van een kind te kunnen krijgen. Juist de aanvullende informatie van ouders, leerkrachten, het kind zelf, andere betrokkenen bij het kind (zoals een logopediste, fysiotherapeut) en/of observaties in de klassensituatie en tijdens het onderzoek maken het totaalbeeld compleet. Intelligentie is één van de belangrijke voorspellers van schoolprestaties, maar zeker niet de enige!

Nadat het onderzoek is afgenomen wordt er samen met ouders en school een afspraak gemaakt om met elkaar de bevindingen vanuit het onderzoek te bespreken. Vanuit onze kernwaarde ‘Samen’ streven wij ernaar om het nagesprek zowel met beide ouders als school (leerkracht en intern begeleider) te voeren. In dit nagesprek zal de nadruk liggen op het gezamenlijk stellen van doelen voor de komende periode en wordt er samen een plan van aanpak gemaakt (wat kan uw kind helpen in zijn ontwikkeling?).

Omdat wij vanuit onze beroepscode het belangrijk vinden om vertrouwelijke informatie over een kind eerst te delen met ouders, zullen wij altijd eerst de bevindingen vanuit het onderzoek delen met ouders, voordat wij een nagesprek hebben met school erbij. Jullie als ouders moeten namelijk eerst de uitkomsten van het onderzoek kennen, voordat wij om toestemming kunnen vragen om de informatie ook met school te delen. De betrokken diagnosticus / schoolbegeleider zal altijd samen met ouders afstemmen op welke manier jullie op de hoogte worden gebracht.

Na het nagesprek ontvangen ouders via het ZIEN-portaal het onderzoeksverslag, met daarin een samenvatting van de bevindingen vanuit het onderzoek én de aanpak en doelen voor de komende periode (die met elkaar zijn afgestemd tijdens het nagesprek). Jullie kunnen als ouders via het ZIEN-portaal zelf toegang aan school geven om het onderzoeksverslag in te zien. Na het onderzoek kan school in overleg met ouders er altijd voor kiezen om de vaste schoolbegeleider te (blijven) betrekken door mee te denken over het vervolg, met elkaar te evalueren en het plan bij te stellen waar dit nodig is.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een intelligentieonderzoek? Of heeft u nog andere vragen? We denken graag met u mee! Neem telefonisch contact op met ons kantoor via telefoonnummer 030 243 7682. De medewerker aan de telefoon zal er dan voor zorgen dat je binnen enkele dagen wordt teruggebeld door één van onze contactpersonen.