Onderwijsadvies

Onderwijsadvies bij ZIEN in de Klas

ZIEN in de Klas richt zich op het meebouwen aan een sterke basis  in de klas en de school, zodat zoveel mogelijk leerlingen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Binnen ons werk kijken we samen met de school naar wat leerlingen wél kunnen en werken we aan een optimale basisondersteuning.

In onze werkwijze onderscheiden wij ons door onze up to date kennis van het onderwijs, zowel in theorie als in de praktijk, dat onder  andere terug te zien is in de praktische en haalbare adviezen die we geven. We zijn flexibel en komen zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van de school. Wij zijn betrokken en laagdrempelig, werken altijd op maat en zijn generalisten. De uitgangspunten van het handelingsgerichte werken staan centraal. Ook vormen de principes van het oplossingsgerichte werken een basis in ons werk. Wij zoeken samen met de school naar een manier van werken die voor beide partijen plezierig en effectief is.

Wat wij bieden

Werkwijze (vaste) schoolbegeleider op een school
Om de ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur in de school te versterken, werken wij bij voorkeur met een jaarcontract dat we samen met de school opstellen. Zo kunnen we een vaste adviseur/orthopedagoog beschikbaar stellen die op vaste dagen/dagdelen in de school aanwezig is. Hierdoor bespaart de school kosten en kan er kwaliteitswinst worden geboekt. De schoolbegeleider kan al in een vroeg stadium meedenken, waardoor snel in kaart gebracht wordt wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn en waar de ondersteuningsbehoeften van een leraar liggen.

Scholen geven voorafgaand aan een traject aan wat ze zoeken in een schoolbegeleider. Wij zorgen voor een goede match tussen de school en de begeleider. Er vindt altijd een kennismakingsgesprek plaats, zodat gezamenlijk kan worden bekeken of er sprake van een ‘klik’ is en of er vertrouwen is in een prettige samenwerking.

Werkzaamheden schoolbegeleider
In onze schoolbegeleiding bieden we uiteenlopende diensten aan, hier lees je een aantal werkzaamheden waar je aan kunt denken. Is jullie vraag net even anders of werken jullie liever samen op basis van een losse vraag. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. 

 • Oplossingsgerichte consultatiegesprekken;
 • Handelingsgerichte diagnostiek  (onderzoek / observatie/ PDO / kindgesprek);
 • Deelname aan Zorg Advies Team / Zorg Breedte Overleg / School-Ondersteuningsteam;
 • Implementeren en/of verder ontwikkelen van handelingsgericht werken (denk bijvoorbeeld aan een goed lopende ondersteuningsstructuur);
 • Ondersteuning bij het opstellen van ontwikkelingsperspectieven;
 • Workshops / training geven
 • Coaching 
 • Psycho-educatie (aan leraren, ouders en leerlingen);
Is de vraag van een school net even anders of werkt een school liever samen op basis van een losse vraag, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Wanneer de onderwijs- of ondersteuningsbehoeften van een leerling voor school of ouders onvoldoende helder zijn, kan het wenselijk zijn om nader psychologisch onderzoek bij een leerling te verrichten. Naar aanleiding van een consultatiegesprek met de leraar en/of een intakegesprek met ouders en school wordt vastgesteld of en wat voor onderzoek nodig is. Vervolgens wordt besproken hoe het traject eruit zal zien. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar: 

 • De cognitieve capaciteiten;
 • De didactische vorderingen (bij o.a. technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, rekenen);
 • De sociaal-emotionele ontwikkeling;
 • De werkhouding

Gedrag.

Hoe kan een traject eruit zien?

We werken bij ZIEN in de Klas op maat, waarin we altijd met ouders/school afstemmen over de te nemen stappen.

Tijdens de intakefase staat het verzamelen van informatie centraal. Ouders en school vullen een intake- of consultatieformulier in via ons ZIEN Portaal en er volgt een intakegesprek. Voor de orthopedagoog/psycholoog (diagnost) van ZIEN in de Klas is het belangrijk om goed zicht te hebben op de hulpvragen en de zienswijze van ouders en school. Op basis van de verkregen informatie maakt de diagnost een onderzoeksplan waarna de onderzoeksfase van start zal gaan. Het onderzoek zal meestal in één of twee ochtenden plaatsvinden op de school van de leerling in zijn/haar vertrouwde omgeving. Er kan in overleg ook voor gekozen worden om het onderzoek op het kantoor van ZIEN in de Klas uit te voeren.

Als de onderzoeksfase is afgerond, zal de diagnost de onderzoeksgegevens uitwerken, bespreken met een collega en een conclusie met advisering op maat formuleren. We streven ernaar om twee weken na het onderzoek de terugkoppeling met ouders en school plaats te laten vinden. Hierbij worden ouders altijd eerst geïnformeerd over de gegevens uit het onderzoek. Daarna wordt er samen een gesprek met school gepland. In dit gesprek worden de onderzoeksgegevens gedeeld en samen met alle betrokkenen nagedacht over concrete doelen voor de komende periode. Na het gesprek wordt het verslag, waarin de onderzoeksgegevens en de doelen/adviezen terug te lezen zijn, via het ZIEN Portaal gedeeld.

Bij ZIEN in de Klas werken wij graag samen met de school vanuit het handelingsgericht werken aan het schoolsucces van de leerlingen. Wij zien het handelingsgericht werken als basis voor goed onderwijs en voor de begeleiding van leerlingen. De kern in onze begeleiding is dat we nadenken over wat déze leerling, in déze context nodig heeft, waarbij we een constructieve samenwerking met alle betrokkenen nastreven. Elke school geeft dit op zijn eigen manier vorm. Wij denken graag mee over wat al goed gaat, waar en hoe aanscherping van de werkwijze mogelijk is en wat hierbij een volgende  verdiepende stap kan zijn. Concreet kan gedacht worden aan: het vormgeven van een sterke ondersteuningsstructuur, het werken met effectieve groepsplannen in het kader van planmatig werken, het vormgeven van groeps- en leerlingbesprekingen  en het samenwerken met ouders en kindgesprekken.

Een orthopedagoog van ZIEN in de Klas kan, net als de hierboven genoemde schoolbegeleider, vast betrokken zijn bij de school. De werkzaamheden zullen dan grotendeels te vergelijken zijn. Echter soms heeft de school al veel geregeld en is er behoefte aan een orthopedagogische blik. Wij denken dan graag met jullie mee.

Werkzaamheden:
 • Orthopedagogische consultatie en/of observatie;
 • Deelname aan Zorg Advies Team / Zorg Breedte Overleg / School-Ondersteuningsteam;
 • Opstellen behandelplan (nadat bijvoorbeeld elders psychologisch onderzoek is afgenomen)
 • Beoordelen dossier (wanneer er veel externe hulpverlening betrokken is en een dossier complex is); 
 • Deskundigheidsverklaringen;
 
Voor bestuur of samenwerkingsverband:
 • Tweede deskundigheidsverklaringen (ten behoeve van een TLV of Arrangement)

Het coachingsaanbod van ZIEN in de Klas is divers. We hebben ervaren coaches die individueel kunnen coachen en gevraagd kunnen worden voor teamcoaching. Met coaching op maat draagt ZIEN in de Klas bij aan een professionele leercultuur binnen de school. Hierbij staat altijd de hulpvraag of ondersteuningsbehoefte van de leerkracht of het team centraal. We gaan op een oplossingsgerichte wijze in gesprek. Samen analyseren we wat al goed gaat om vanuit daar de stap naar de oplossing te vinden. Lees meer over coaching op onze coachingspagina

ZIEN in de Klas biedt verbetertrajecten aan op het niveau van school, bestuur en samenwerkingsverband. Verbetertrajecten leveren in korte tijd veel kennis en vaardigheden op die uiteindelijk leiden tot verbetering van de kwaliteit.

Bij een verbeterplan starten wij altijd met een grondige analyse van de situatie in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Bij het opstellen van het plan is het draagvlak in het team essentieel. In het traject is er oog voor projectorganisatie, zodat de school planmatig kan werken, de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en er op een goede wijze gecommuniceerd kan worden over wat er gedaan wordt en wat het beoogde resultaat is. 

Specifieke trajecten die wij verzorgen: 

 • Gewenst gedrag ZIEN
 • Leerkrachtvaardigheden, zoals EDI
 • Taal-, lees- en rekenverbetertrajecten
 • Executieve Functies 
 • Veerkracht 

Interesse?

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.