panel

Evaluatie

Onze missie is alle klassen gelukkig zien. Dat willen we bereiken door heel goed werk af te leveren. We krijgen graag feedback op ons handelen, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de wensen van school, ouders en leerling. Zo kunnen we onze kwaliteit per opdracht vergroten. Kwaliteit is een van de 3 kernwaarden die centraal staan in ons werk. We willen ook graag kwantitatief onze kwaliteit meten en streven naar  een gemiddelde van 8,5 of hoger bij de waardering van onze diensten. We evalueren graag en veel en vragen je dan ook regelmatig om een evaluatieformulier voor ons in te vullen.

Klachtenreglement en/of calamiteiten

Mochten onze diensten niet beantwoorden aan uw verwachtingen dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met de uitvoerder van de begeleidingsactiviteit. Als dit overleg niet leidt tot overeenstemming, dan dient de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van de activiteit, telefonisch of schriftelijk gemeld te worden. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd binnen twee werkdagen. Binnen 30 dagen volgt een bespreking tussen klager en directie om te trachten in onderling overleg de klacht tot tevredenheid op te lossen. Indien uit dit gesprek voor de klager geen aanvaardbare klachtenafhandeling voortkomt, dan kan de klager zijn klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de klager hiervan binnen 30 dagen op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt er dan een indicatie gegeven van wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven over de afhandeling. De bewaartermijn van klachten is twee jaar. Alles rondom de klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Uitspraken van de NVO zijn voor ons bindend. Klik hier voor meer informatie.

Calamiteiten kunnen gemeld worden aan Jeske Brouwer (j.brouwer@zienindeklas.nl), Kwaliteitsmanager.
Meer informatie over de klachtenregeling van ZIEN in de Klas kunt u hier terugvinden.

ZIEN in de Klas is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en voor klachtafhandeling bij het Klachtenloket Zorg. Heeft u een klacht, dan wijzen wij u op de website van het Klachtenloket Zorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/ als mogelijkheid om de klacht op te lossen. Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wijzen wij u op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de geschillencommissie waarbij wij zijn aangesloten.

ZIEN in de Klas © 2020, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Simplefly