Bekijk onze mogelijkheden op het gebied van gedrag

Om optimaal te leren, heeft een kind een veilige omgeving nodig en moet het zich goed voelen. Het is daarom voor scholen van essentieel belang om naast aandacht voor de didactiek ook aandacht te hebben voor gedrag, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale veiligheid. Dit kan soms een uitdaging zijn…

Vanuit ZIEN in de Klas, hebben wij meerdere mogelijkheden om scholen bij deze soms complexe vraagstukken te ondersteunen. Dit kan zowel op leerling, groeps– als schoolniveau

Onze trajecten voor de gehele school

Gewenst gedrag ZIEN

Met ons traject 'Gewenst gedrag ZIEN' ontwikkelen we samen een visie en aanpak rondom gedrag waar het hele team achter staat. Er wordt geleerd om vroegtijdig te signaleren, preventief te reageren en om altijd het kind achter het gedrag te blijven zien. Wij geloven erin dat gewenst gedrag te trainen is en dat het reflecterend vermogen op eigen handelen een echte succesfactor is. Na afloop hebben jullie een stevig klassenmanagement, een gezamenlijke aanpak op het gebied van gedrag en een positief pedagogisch leerklimaat. Allemaal geborgd binnen de HGW cyclus. Meer weten?

Zie voor meer informatie Flyer Traject Gewenst Gedrag ZIEN.
Kom in contact

Verbindend gezag als basishouding voor een sterk pedagogisch klimaat.

In deze tweedaagse training werken jullie aan een gezamenlijke visie over het omgaan met moeilijk en grensoverschrijdend gedrag. We nemen jullie mee in de verschillende fasen van de waakzame zorg en laten jullie zien hoe deze richting kunnen geven in de aanpak op school. We laten zien hoe je een goede basishouding hanteert in het dialoog met kinderen en bieden verschillende interventies om bij zeer grensoverschrijdend gedrag eenzijdig in verzet te gaan (vanuit de methodiek van het Geweldloos Verzet). Goed om te weten: deze training heeft een SKJ registratie. Meer weten?
Kom in contact

Onze trajecten voor de groep

Oplossing in de klas (gericht op versterken van groepssfeer met de leerlingen zelf)

Met de lessencyclus van 'Oplossing in de Klas' gaan jij en je leerlingen actief aan de slag om de sfeer in de klas te verbeteren. De lessen kunnen worden gegeven door jou als leerkracht, eventueel met ondersteuning van ZIEN in de Klas. Als leerkracht ontwikkel je een oplossingsgerichte mindset en leer je verschillende oplossingsgerichte technieken toe te passen. De leerlingen leren om te focussen op wat er al goed gaat, wat de ideale situatie is en hoe ze samen kunnen zorgen voor een (nog) fijnere sfeer. Ken jij een groep die hier mogelijk baat bij heeft?
Kom in contact

Geweldloos Verzet (interventie vanuit Verbindend Gezag op groepsniveau voor het versterken van een veiliger en positiever leer- en leefklimaat waarbij de leerkracht meer in zijn kracht komt te staan).

Wanneer een moeilijke groepssituatie voortkomt uit een gezagsprobleem, kan het traject 'Geweldloos Verzet' uitkomst bieden. Dit is vooral geschikt voor situaties waarin ongewenst gedrag en onveiligheid escaleren en de leerkracht (en het team) niet meer weten hoe te handelen. Tijdens dit traject versterken we het handelen van de leerkracht, in nauwe samenwerking met een speciaal samengesteld steunnetwerk van collega's. Met behulp van de theorie van Geweldloos Verzet krijgen de leerkracht en het steunnetwerk inzicht in hun rol als gezagsdrager. Ze leren om duidelijke grenzen te stellen, terwijl de verbinding met de leerlingen behouden blijft en de relatie wordt versterkt. Ken jij een groep die deze hulp nodig heeft?

Kom in contact

Onze trajecten voor de leerling

Consultatie en/ of begeleiding bij schoolangst- verminderde schoolaanwezigheid (of thuiszitters)

Als een leerling niet meer naar school komt, of wanneer je merkt dat de aanwezigheid moeizaam verloopt en je je zorgen maakt, kunnen we middels een consultatie of begeleiding op maat ondersteuning bieden. We nemen de tijd om het kind en de ouders echt te zien en te begrijpen. Vanuit die basis kijken we samen naar de mogelijkheden.

Ons uitgangspunt is dat begeleiding op school de voorkeur heeft. We kunnen de school adviseren over hoe zij die begeleiding zo goed mogelijk kunnen inzetten. Soms kan het echter helpen als iemand van buitenaf met uw kind en de betrokkenen in gesprek gaat. In een aantal gesprekken – op school, thuis of op een neutrale locatie – proberen we de verbinding te herstellen en samen te zoeken naar de volgende stappen. Dit doen we vanuit de principes van oplossingsgericht werken en verbindend gezag.

Kom in contact

Leerling casuïstiek (aanvragen via ZIEN portaal)

Soms weet je even niet hoe je verder moet met de begeleiding van een leerling en zijn er vragen over het gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een begeleider van ZIEN in de Klas kan dan gericht aansluiten door het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een observatie, gesprek met leerling/ouders en/of het afnemen van testmateriaal. We kijken altijd samen met school en ouders wat passend is. Het doel van deze handelingsgerichte diagnostiek is dat er antwoord is gegeven op de hulpvraag zodat zowel school, de leerling en ouders weer verder kunnen. De leerling kan door school of ouders aangemeld worden voor Handelingsgerichte diagnostiek (hulpvraag komt vanuit school) of ouders via de Basis GGZ (hulpvraag ligt bij ouders) via ons ZIEN Portaal.
Naar ZIEN portaal

Arrangementen op leerling niveau m.b.t. werkhouding/sociaal emotionele ontwikkeling/ gedrag

Voor de uitvoering van onderwijsarrangementen kan je bij ZIEN in de Klas terecht. Onze onderwijsprofessionals hebben ruime ervaring in het bieden van een arrangement op maat en werken altijd volgens de principes van het handelingsgericht- en het oplossingsgericht werken.
Lees verder

Verder bieden we trainingen/ workshops op maat:

 • Inspiratiesessie(s) Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet
 • Training Traumasensitief lesgeven
 • (Intervisie)begeleiding leerteams gedrag
 • Studiedag/ traject klassenmanagement.
 • Studiedag oplossingsgericht werken.
 • Leerkracht coaching – versterken klassenmanagement
 • Leerkrachtcoaching – pedagogisch handelen versterken.
 • Oplossingsgericht in gesprek met leerlingen.
  specifieke onderwerpen als trauma, hechting, autisme, motivatie, etc.
 • Zelfsturing en executieve vaardigheden