Behandelmethode Leren Lukt

remedierende methode voor spelling en lezen

De methode die wordt gebruikt tijdens de (vergoede) dyslexiezorg

Leren Lukt is een remediërende methode voor spelling en lezen. Dat wil zeggen dat de methode vooral geschikt is voor kinderen met lees- en spellingmoeilijkheden. Met behulp van de hybride methode wordt het eigenaarschap van het kind gestimuleerd en voortgang zichtbaar gemaakt. Tevens is er in de behandeling veel aandacht voor het
sociaal-emotionele welbevinden van het kind (hoe zit een kind in zijn vel, wordt de dyslexie geaccepteerd, etc.), sterke kanten en specifieke ondersteuningsbehoeften. Daarnaast worden ouders aangemoedigd om bij de behandelingen aanwezig te zijn.

veerGEEL
theoretisch
onderbouwd
veerRoze

pakkende materialen

veergroen

bevordering klanktekenkoppeling

veerblauw

praktische
downloads

De theorie in het kort

Iedereen kan leren spellen en lezen

Leren Lukt leert kinderen spellen door woorden te verklanken. Alle klanken van de Nederlandse taal zijn in groepen verdeeld. Deze groepen hebben een eigen naam, kleur én symbool. De methode heeft een duidelijke opbouw, van het leren kennen van de klanken naar het leren spellen van eenlettergrepige woorden tot het leren spellen van meerlettergrepige woorden, leenwoorden en de werkwoordspelling. Er zijn twaalf werkboeken van Leren Lukt beschikbaar met allerlei leuke, actieve opdrachten. De opdrachten hebben altijd een opbouw van passief naar actief en hebben een duidelijke uitleg.

Start van de behandeling

Startgesprek

Het behandeltraject start met een startgesprek. Hierbij zijn de ouders, het kind, de leraar en/of de intern begeleider van het kind en de behandelaar aanwezig. In het startgesprek wordt samen het behandelcontract besproken. In het contract staan afspraken en ieders verantwoordelijkheden; deze zijn nodig om het behandeltraject te laten slagen. Wanneer iedereen het eens is met de afspraken en verantwoordelijkheden, wordt het contract door iedereen ondertekend en kunnen de behandelingen starten. Ouders ontvangen een ouderhandleiding, waarin alle aspecten van de behandeling staan omschreven en alles nog eens rustig kan worden nagelezen.

Thema en inhoud

Materialen

In de methode wordt gebruik gemaakt van mooie, aantrekkelijke en motiverende materialen. Leren Lukt heeft een piratenthema. Storm de Schipper, TimTim de papegaai, Kaatje Piraatje, Coco het aapje en Stijn Kapitein hebben allemaal hun eigen rol en helpen kinderen met het leren spellen. Kinderen ontvangen bij de start van de behandeling een Leren Lukt map, met daarin onder andere werkboeken (zowel voor het oefenen van de spellingregels als voor psycho-educatie) en een Spellingkompas (een fotoboekje met steunkaarten voor alle spellingregels).

Daarnaast zijn er nog andere materialen beschikbaar, die kunnen worden ingezet als de behandelaar dat nodig vindt. In de webwinkel kun je onze materialen vinden. Daarnaast zijn extra materialen bij de downloads te vinden.

Verklanken

Bevordering van de klanktekenkoppeling

Leren Lukt leert kinderen spellen door woorden te verklanken. Alle klanken van de Nederlandse taal zijn in groepen verdeeld. Deze groepen hebben een eigen naam, kleur én symbool, welke staan weergegeven op de Klankkaart. Leren Lukt heeft een duidelijke opbouw; van het leren kennen van de klanken naar het leren spellen van eenlettergrepige woorden tot het leren spellen van meerlettergrepige woorden, leenwoorden en de werkwoordspelling. De methode bestaat uit zes eilanden die in
moeilijkheidsgraad oplopen. De eilanden bestaan uit schiereilanden waarin de verschillende spellingregels één voor één aan bod komen, met voldoende aandacht voor herhaling van het reeds geleerde. 

ZIENportaal
Online dossier ZIEN Portaal

Beveiligde omgeving

Een goede samenwerking tussen leerling, ouders, leerkracht en dyslexiebehandelaar heeft een positieve invloed op het effect van de dyslexiebehandeling. Om deze samenwerking nog beter te laten verlopen, maken wij in onze behandelingen gebruik van het AVG-proof online dossier ZIEN Portaal. Hierdoor hopen we dat alle betrokkenen nog beter op de hoogte zijn. Per behandeling wordt bijgehouden wat er in de behandeling is gedaan, hoe dit gegaan is en wat het huiswerk is voor de komende week. Tevens is er de mogelijkheid om in een beveiligde omgeving te communiceren met de behandelaar.

Digitale hulpmiddelen

Een hybride manier van werken

Leren Lukt is een hybride methode, wat betekent dat er zowel gebruik wordt gemaakt van opdrachten op papier, als op de computer. Leerlingen kunnen (een deel van) hun huiswerk maken in het online programma LeerThuis. In dit programma vind je uitlegfilmpjes over de spellingregels, leuke opdrachten voor het oefenen van de spellingregels en ingesproken dictees. Doordat we zowel op papier als digitaal werken, kunnen we goed aansluiten bij de interesses en motivatie van het kind.

Leren Lukt wordt digitaal ondersteund door de Online Klankkaart. Deze is te vinden in het ZIEN Portaal. Op deze Online Klankkaart kunnen kinderen oefenen met het leren kennen van de klanken, kleuren en symbolen. Wanneer op een klank geklikt wordt, wordt deze uitgesproken. Met behulp van de Online Klankkaart kunnen
bijvoorbeeld dictees worden gemaakt.

Op onze website zijn verschillende gratis downloads beschikbaar. Dit zijn materialen om het lezen en spellen aantrekkelijker te maken, zoals een leesdobbelsteen, leesbingo of klankenscrabble. Tevens zijn er ondersteunende materialen beschikbaar. Deze vind je in de webwinkel.

leesbingo