Verzet_Tegen_Ongewenst_Gedrag

teamscholing uitdagende groepen

Omgaan met ongewenst gedrag

Als leerkracht kun je te maken krijgen met een  groep waar het niet lekker loopt. Er is veel onrust binnen de groep, leerlingen hebben regelmatig conflicten en vinden het moeilijk om te luisteren. De kans is groot dat daardoor ook de contacten met ouders moeizamer verlopen, omdat zij een verdrietig, boos of teleurgesteld kind thuis hebben. De leerkracht heeft niet direct een passend antwoord om deze negatieve spiraal te doorbreken en is handelingsverlegen. Deze groepen vormen vaak een grote belasting voor de leerkracht en doen een groot beroep op zijn/haar vaardigheden.  

Vanuit ZIEN in de Klas hebben wij twee trajecten die als doel hebben de sfeer in de klas te verbeteren: “Oplossing in de Klas” en het “traject Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet bij een uitdagende groep”. We gaan graag in gesprek om te onderzoeken welk traject het meest passend is en kunnen dit op maat aanbieden.

Oplossing in de Klas bestaat uit een lessencyclus die geschreven is om de sfeer in de klas te verbeteren. De lessencyclus, die voornamelijk gebasseerd is op de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken, is gericht is op de leerkracht en leerlingen van de klas. De uitgewerkte lessen kunnen gegeven worden door de eigen leerkracht, eventueel met begeleiding van een begeleider vanuit Zien in de Klas. Tijdens de lessen ligt de focus op wat er al goed gaat in de klas, de gewenste situatie wordt uitgevraagd en de nadruk wordt gelegd op hoe de leerlingen er met elkaar voor gaan zorgen een fijnere groepssfeer te creëren. Kortom, er is ruimte voor eigenaarschap bij de leerlingen, wat ook verantwoordelijkheid vraagt. We krijgen vaak terug van ouders, dat leerlingen het gevoel van een eigen bijdrage en dus meer regie kunnen waarderen. Uiteraard gestimuleerd en gesteund door de leerkracht, die aan de hand van de begeleiding en de lessen belangrijke thema’s inbrengt, duidelijke waarden uitdraagt en heldere kaders stelt. De leerkracht leert verschillende oplossingsgerichte technieken in te zetten tijdens de lessen en krijgt hierdoor een meer oplossingsgerichte manier van praten en handelen, waardoor er ook een langere termijn effect is.

Let op: dit traject is geen quick fix. Het kost aandacht en tijd om met elkaar stil te staan bij de successen, te weten waar onze krachten liggen, wat we willen bereiken, wat al lukt maar ook om te beseffen en er naar te handelen in wat we nodig hebben voor in de toekomst. 

Als er bij een vraagstuk over een moeilijke groep, meer een autoriteitsvraagstuk ten grondslag ligt, dan kan je denken aan het Traject Verbindend gezag. Denk aan situaties, waarin het ongewenste gedrag en daarmee de onveiligheid hoog is opgelopen en de leerkracht (en het schoolteam) zeer handelingsverlegen zijn en zich geen raad meer weten. Tijdens de begeleiding in dit traject ligt de focus van de ondersteuning op het versterken van het handelen van de leerkracht in nauwe samenwerking met het steunnetwerk (voornamelijk collega’s), die bij de start van dit traject samengesteld wordt. De leerkracht en het steunnetwerk, krijgen aan de hand van de theorie van het Geweldloos Verzet inzichten in hun eigen rol als gezagsdrager,  waarin het van belang is kaders te stellen en tegelijkertijd ook de verbinding te behouden en de relatie met de leerlingen te versterken. 

Ook dit is geen quick fix. Gezagsvraagstukken zijn complexe processen, vaak is de zorg al hoog opgelopen, is het vertrouwen laag en zijn er veel mensen bij betrokken. Het kost tijd voordat patronen doorbroken worden en moed om naar het eigen handelen te kijken. We gaan er samen voor zorgen dat de leerkracht(en) zich weer krachtiger gaan voelen en vanuit een kalme houding kunnen handelen, immers;  It takes a village to raise a child.

Interesse?

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden, neem vrijblijvend contact met ons op via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.

© 2023 ZIEN in de Klas B.V. Alle rechten voorbehouden.