Heeft u een vermoeden van dyslexie bij uw kind?

Bij een vermoeden van dyslexie, zijn er vaak al langere tijd moeilijkheden met lezen en spellen. Heel hard je best doen op school levert dan niet genoeg op. Dat kan erg lastig zijn. Ieder kind heeft het recht op een gelijke kans zich te ontwikkelen met zelfvertrouwen en de motivatie om te leren.

Soms betekent dit dat er extra hulp nodig is, in aanvulling op alles wat de school en ouders samen al doen. Bij ernstige lees- en spellingproblemen is dit het geval. 

Wij bieden vergoed onderzoek en behandeling bij Ernstige Dyslexie.

Hoe ziet het traject eruit?

Om uw kind aan te melden voor dyslexieonderzoek hebben wij een aantal gegevens nodig. Aanmelding gebeurt via het ZIEN Portaal, waarbij zowel ouders/verzorgers als school het intakeformulier invullen. De school is daarnaast verantwoordelijk voor het uploaden van de LOVS gegevens en de handelingsplannen van het afgelopen anderhalf jaar.

Een groot aantal gemeenten werkt met een poortwachter. De poortwachter screent alle dossiers in de betreffende gemeente. De aanmelding verloopt dan ook via de poortwachter. Wij ontvangen vervolgens na goedkeuring het dossier en kunnen het onderzoek uitvoeren.

Wanneer we het dossier zelf screenen en we een compleet dossier ontvangen, wordt deze inhoudelijk gescreend om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor vergoede zorg. Daarbij houden we ons aan de volgende voorwaarden (vanuit het Protocol 3.0.):

  • De leeftijd van het kind moet tussen de 7 en 12 jaar zijn.
  • Het kind scoort 3x E/V- op DMT (Drie minuten toets). Hierbij gelden alleen de hoofdmetingen (januari-juni).
  • De school heeft gedurende 6-12 maanden, 3x per week 20 minuten extra begeleiding geboden op zorgniveau 2 (eerste half jaar) en 3 (tweede half jaar) op technisch lezen en in een groepje van maximaal 4 leerlingen. Een voorbeeld handelingsplan voor de te bieden hulp op ondersteuningsniveau 2 en 3 vind je hier.

 

Als uw kind in aanmerking komt voor de vergoede zorg, wordt het dyslexieonderzoek volledig door de gemeente vergoed. Wanneer uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoede zorg, kan de zorg niet vergoed worden. Het dossier wordt dan terug verwezen naar de school.

Het dossier wordt na aanmelding gekoppeld aan een diagnost. De diagnost is degene die het dyslexieonderzoek zal uitvoeren. De diagnost plant samen met school en u als ouders het onderzoek in. Het dyslexieonderzoek neemt 1 of 2 dagdelen in beslag. Het onderzoek vindt bij voorkeur op de eigen school van de leerling plaats.
De gegevens van het onderzoek worden door de orthopedagoog en de regiebehandelaar geanalyseerd. Uit het onderzoek blijkt of er sprake is van Ernstige Dyslexie (ED) en of een leerling in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject. De orthopedagoog schrijft een verslag en stelt gerichte adviezen op voor het vervolg. Eerst worden de uitkomsten met u als ouders besproken. U besluit na het bespreken van de uitkomsten of u de resultaten van het onderzoek met school wilt delen. Indien u hiermee akkoord bent, wordt het verslag besproken in een adviesgesprek samen met de school. 

ZIEN in de Klas biedt vergoede dyslexiebehandelingen.

Het traject
De behandeling vindt op de eigen school (of op een locatie in de buurt) plaats, zodat uw kind in een vertrouwde omgeving hulp kan krijgen. Zo mist uw kind zo weinig mogelijk onderwijstijd en hebben leerkracht, ouders en behandelaar laagdrempelig contact met elkaar over de behandeling.
Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van de door ons ontwikkelde methode Leren Lukt. De aanpak in Leren Lukt is gebaseerd op effectief bewezen aspecten vanuit jarenlange praktijkervaring en de meest recente wetenschappelijke inzichten. Zo bouwen we effectief aan de lees- en spellingvaardigheden én vergroten we het eigenaarschap, de motivatie en het zelfvertrouwen.

Goede samenwerking
Een goede samenwerking tussen school, ouders en behandelaar zijn essentieel voor het behalen van de beste resultaten. De behandeling vindt elke week op dezelfde dag en tijd plaats. Tijdens de behandelingen wordt huiswerk meegegeven waar de leerling samen met u als ouders aan werkt tussen de behandelingen door. Samen bereiken we het beste resultaat voor uw kind. Met de leerkracht vindt afstemming plaats over de aanpak in de klas en tijdens de behandelingen.

Kwaliteit staat in onze behandelingen voorop. Om ervoor te zorgen dat we steeds weer kunnen blijven leren en bijsturen om de beste kwaliteit te blijven leveren.
Tijdens de behandeltrajecten meten we bij elk kind in hoeverre het vooruit gaat op het gebied van lezen en spellen. Ook brengen we in kaart hoe het kind in zijn of haar vel zit, hoeveel motivatie het ervaart en hoe de groei is op sociaal-emotioneel gebied. Tijdens de behandeling kunnen we zo, samen met het kind, de ouders en school, blijven bijsturen.

Ook kijken we naar de kwaliteit van onze behandelingen bij álle kinderen in totaal.
We meten in hoeverre we de doelen voor lezen, spellen en op sociaal-emotioneel vlak behalen tijdens de behandelingen (doelrealisatie). Op dit moment behalen we in 85% van de gevallen de gestelde doelen.

Om te bepalen of we de juiste kwaliteit van zorg leveren, is de mening van de kinderen, ouders en scholen ook erg belangrijk. We vragen tijdens en na ieder traject naar de ervaring van onze zorg. Momenteel wordt onze kwaliteit gemiddeld met een 9,3 beoordeeld. In onze cliëntenraad helpen ouders en kinderen ons daarbij om onze kwaliteit verder aan te scherpen. Zij denken met ons mee over allerlei zaken in onze organisatie die effect hebben op de beleving van de zorg door de kinderen en de ouders. In de kindraad staat de beleving van de leerling centraal en kunnen zij meedenken over de behandelingen en de methode die we daarbij gebruiken. Wil jij als ouder ook je mening geven in de cliëntenraad? Of wil jouw zoon of dochter graag deelnemen aan de kindraad? Laat dit dan weten aan Lotte via l.dewinter@zienindeklas.nl.  Jullie bijdrage is voor ons van grote waarde!

Resultaten effectonderzoek Leren Lukt behandelingen
Daarnaast bekijken we of kinderen significante verbetering op het gebied van lezen en spellen laten zien als ze hebben gewerkt met onze behandelmethode Leren Lukt. Dit onderzoek voeren we in samenwerking met de Erasmus Universiteit van Rotterdam (EUR) uit. Het betreft een jarenlange samenwerking, waarin continu nieuwe onderdelen uit de behandeling en de methode worden onderzocht. Verschillende deelresultaten laten zien inderdaad een betekenisvolle vooruitgang zien op lees- en spellinggebied. Dit beperkt zich niet tot de kwantitatieve gegevens, maar is onder andere ook gericht op motivatie.

Al onze collega’s zijn geregistreerd bij het SKJ

In het bezit van het keurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

lid van BDZA Branchevereniging Dyslexiezorgaanbieders

Jeugdhulp ISO 9001:2015 gecertificeerd

Interesse?

Wilt u meer informatie over dyslexieonderzoek of dyslexiebehandeling? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@zienindeklas.nl of via 030-2437682.